catsitter trojmiasto trójmiasto kocia opiekunka

Regulamin

Poniżej znajdziecie nasz regulamin…

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin, określa w szczególności zasady opieki nad kotami u Powierzającego w jego siedzibie; przebywającymi we wskazanych przez Opiekuna miejscach podczas opieki; procedury reklamacji; prawo Powierzającego do odstąpienia od umowy.
 2. Realizacją opieki nad zwierzętami zajmuje się Opiekun Catsitter, na które Powierzający wyraził zgodę.
 3. Definicje:
  1. Powierzający – właściciel powierzanego pod opiekę kota lub osoba nie będąca właścicielem zwierzęcia mająca pełne prawo do oddania zwierzęcia pod opiekę Opiekuna udzielone mu przez Właściciela zwierzęcia;
  2. Catsitter– osoba, która w imieniu Opiekuna zajmuje się powierzonymi pod opiekę zwierzętami;
  3. Zwierzę – kot
§ 2
ZASADY I WARUNKI WYKONYWANIA OPIEKI NAD POWIERZONYMI KOTAMI
 1. Opieka nad kotami wykonywana jest w siedzibie Powierzającego lub
  w miejscach wskazanych przez Opiekuna jako miejsca przebywania powierzonego zwierzęcia podczas sprawowania nad nim opieki przez Catsittera.
 2. Opiekun – Catsitter zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 3. Powierzający zobowiązuje się do udzielenia Opiekunowi prawdziwych i wyczerpujących informacji dotyczących oddawanego pod opiekę zwierzęcia, o treści określonej w dokumencie “Umowa o powierzenie pod opiekę pupila (catsitting)” oraz Formularzu zawierającym informacje szczegółowe, zwanymi dalej łącznie „Umową”.
 4. Podpisaną Umowę, Powierzający przekaże Opiekunowi najpóźniej przed przejęciem pod opiekę zwierzęcia. Wówczas, Opiekun omówi z Powierzającym zamieszczone w Umowie informacje na spotkaniu zapoznawczym.
 5. Opłata za opiekę w zakresie określonym w Umowie, pobierana jest za cały okres opieki z góry.
 6. Jeśli termin opieki zostanie odwołany przez Powierzającego, kwota wpłacona nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 2.
 7. Po spełnieniu przez Opiekuna usługi opisanej w Umowie, Powierzający traci prawo odstąpienia od umowy.
 8. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Opiekuna, Powierzający otrzymuje ofertę dotyczącą opieki nad zwierzęciem z uszczegółowieniem wszystkich opłat w zakresie złożonego zamówienia oraz sposobem ich obliczenia. Brak oferty Opiekuna jest równoznaczny z nieprzyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane elektroniczne poprzez skontaktowanie się z Opiekunem pod adresem email koty.harcuja@gmail.com
 9. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 16:00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 9:00, następnego dnia roboczego.
§ 3
PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Po ustaleniu wszystkich szczegółów opieki przez Opiekuna i Powierzającego na spotkaniu, o którym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu. Powierzający zobligowany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia podpisania Umowy (jednakże zawsze przed rozpoczęciem opieki przez Opiekuna) zapłacić Opiekunowi całość ustalonej ceny za opiekę. Jest to warunek realizacji Umowy.
 2. Opiekun ma możliwość do odmowy opieki nad zwierzęciem i/lub rezygnacji z opieki, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi lub zwierząt, a w szczególności odmówić przyjęcia zwierząt:
  1. agresywnych w stosunku do ludzi i/lub innych zwierząt,
  2. w rui itp.  wprowadzających inne zwierzęta w stan ciągłego pobudzenia,
  3. bez ważnych szczepień, nieodrobaczonych i/lub bez zabezpieczeń przeciw kleszczom.
 3. W przypadku rezygnacji z opieki przez Opiekuna z przyczyn wskazanych w ust. 3, kwota wpłacona przez Powierzającego za opiekę podlega zwrotowi pomniejszona o część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom Opiekuna związanym z realizacją Umowy.
 4. Wraz z powierzeniem kota należy przekazać Opiekunowi książeczkę zdrowia lub inny rodzaj informacji (zaświadczenia) o aktualności szczepień zwierzęcia oraz jego stanie zdrowia.
 5. Jeśli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę, Powierzający zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło ono zabieg odpchlającymi środkami i pokryje koszty czynności związanych z odpchlaniem.
 6. Powierzający zamawiający usługę opieki nad kotami w siedzibie Powierzającego:
 7. Opiekun zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe
  i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez Powierzającego pozostały w dobrym stanie.
 8. Powierzający zdaje sobie sprawę i oświadcza, że:
  1. zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń
   z tego tytułu;
  2. zwierzę oddane pod opiekę może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  3. silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub śmierci zwierzęcia i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  4. przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  5. zwierzę może tęsknić za innymi zwierzętami, z którymi powierzone zwierzę przebywało podczas opieki;
  6. został poinformowany przez Opiekuna, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje mu w odniesieniu do usług, jeżeli Opiekun wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
 9. Powierzający zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego kota, jeśli zaistnieje potrzeba podjęcia leczenia podczas opieki.
 10. W trosce o zdrowie zwierząt Opiekun stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez Powierzającego. Powierzający zobligowany jest zaopatrzyć Opiekuna w karmę dla oddawanego pod opiekę zwierzęcia oraz szczegółowe wskazówki dotyczące ilości karmy i częstotliwości karmienia.
 11. Jeśli Powierzający nie zapewni karmy dla zwierzęcia, Opiekun obciąży Powierzającego dodatkową opłatą w wysokości 10 do 15 zł za każdy posiłek zwierzęcia. W takim przypadku Powierzający oświadcza, że: a. akceptuje dodatkowe koszty i zobowiązuje się je pokryć, b. rozumie, iż zmiana karmy może wywołać dolegliwości żołądkowe zwierzęcia i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń do Opiekuna, jeśli one wystąpią.
 12. Opieka nad zwierzęciem może zostać przedłużona po uzyskaniu uprzedniej zgody Opiekuna i uregulowaniu przez Powierzającego dodatkowego wynagrodzenia za opiekę.
 13. W przypadku skrócenia terminu opieki i/lub rezygnacji ze spacerów, wniesiona przez Powierzającego opłata nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem zapisów
§ 4
PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
 1. Opiekun, posiada wewnętrzne standardy utrzymywania jakości usług a osoby, którymi się posługuje przy realizacji opieki zobowiązują się do ich przestrzegania.
 2. Powierzający zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Opiekuna w social media, strona www i w bazie klientów Opiekuna.
 3. Powierzający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 5
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Opiekun.
 2. Powierzający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.z 2016 r.,  poz. 922 z póź. zm.) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.
 3. Powierzający ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres Opiekuna.
§ 6
PROCEDURY REKLAMACJI

Opiekun odpowiada wobec Powierzającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, za niezgodność zrealizowanej usługi z Umową na warunkach określonych ustawą Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) – to jest w okresie dwóch lat od daty zawarcia umowy.

Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Opiekuna Catsitter“ Natalia Sawa, z siedzibą przy ul. Morska 7C/14 84-240 Reda z dopiskiem „reklamacja”.

W reklamacji, Powierzający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr umowy, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności usługi z umową.

Opiekun zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Opiekun zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Powierzający wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na jego adres email wskazany w zgłoszeniu.

§ 7
UPRAWNIENIE I PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Powierzającemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie
– którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem  w terminie 14 dni, wysyłając je na adres. Termin 14-to dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Opiekun wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi, że po spełnieniu przez Opiekuna usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.

Opiekun dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Opiekun został poinformowany o decyzji Powierzającegoo wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Opiekun dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Powierzającego użyte w pierwotnej transakcji.

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W okresie objętym opieką, informacji o tym jak czuje się zwierzę udziela Diana Sawa-Guja (tel. 609 356 500) lub Natalia Sawa (tel. 667-241-928), adres email koty.harcuja@gmail.com
 2. Powierzający może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą
  w momencie zawierania Umowy, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Strony wynikających z czynności dokonanych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Opiekun zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków wykonywania opieki nad powierzonymi zwierzętami i treści Regulaminu.
 4. W sprawach, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz szczególne przepisy regulujące warunki opieki nad zwierzętami, a stosujące się do przedmiotu Umowy o powierzenie pod opiekę pupila (catsitting).
Koty