Regulamin

Poniżej znajdziecie nasz regulamin.

❗️Zamówienie opieki nad kotem oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W przypadku ewentualnych sporów i roszczeń, odwołania będą miały zastosowanie do zapisów regulaminu.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin precyzuje szczególnie zasady dotyczące opieki nad kotami przez Powierzającego w jego siedzibie, podczas pobytu w określonym miejscu pod opieką Opiekuna. Opieką nad zwierzętami zajmuje się Catsitter, którego wyznaczył Powierzający i na którego wyraził zgodę.
 2. Definicje:
  1. Powierzający to osoba będąca właścicielem kota lub osoba, która nie jest właścicielem zwierzęcia, ale posiada pełne prawo do przekazania zwierzęcia pod opiekę Catsittera.
  2. Catsitter– osoba, która zajmuje się powierzonymi pod opiekę kotami;
  3. Zwierzę – kot
§ 2
ZASADY I WARUNKI WYKONYWANIA OPIEKI NAD POWIERZONYMI KOTAMI
 1. Catsitter zapewnia opiekę nad kotami w siedzibie Powierzającego lub w miejscach wskazanych przez Opiekuna, które zostały określone jako miejsca, gdzie powierzone zwierzę będzie przebywać podczas sprawowania opieki.
 2. Jako opiekunowie kocich podopiecznych zobowiązujemy się zapewnić każdemu powierzonego nam kota najlepszą możliwą opiekę, dbając o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
 3. Na spotkaniu zapoznawczym zostanie podpisana umowa oraz zostanie wypełniony kwestionariusz przez Powierzającego.
 4. Przy podpisaniu umowy Powierzający zobowiązany jest do wpłaty zadatku 10% od kwoty całkowitej.
 5. Jeśli termin opieki zostanie odwołany przez Powierzającego, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 6. Po wykonaniu przez opiekuna usługi zgodnie z umową, osoba powierzająca nie ma już prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Opiekun potwierdza otrzymanie zamówienia przez przesłanie oferty, która szczegółowo określa zakres opieki nad kotem oraz wszystkie opłaty związane z opieką. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z opiekunem za pomocą poczty elektronicznej na podany adres email: koty.harcuja@gmail.com
§ 3
PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Ostateczne rozliczenie kosztów za opiekę catsittera nad kotem następuje przelewem dzień przed odbiorem kluczy lub gotówką w dniu odbioru kluczy + mogą zostać doliczone ew.dodatkowe koszty za opiekę weterynaryjną na podstawie paragonów.
 2. Catsitterki mają prawo odmówić opieki nad zwierzęciem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia lub jego bezpieczeństwa. Przykładowo, może odmówić przyjęcia zwierząt agresywnych w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, w fazie rui, które wprowadzają inne zwierzęta w stan ciągłego pobudzenia, lub nieposiadających ważnych szczepień, odrobaczonych i/lub niezabezpieczonych przed kleszczami. W przypadku odmowy, Opiekunki powiadomią Powierzającego o przyczynach odmowy i zwrócą zadatek.
 3. Przy oddawaniu kota pod opiekę, konieczne jest przekazanie Opiekunowi książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego aktualność szczepień i stan zdrowia kota.
 4. W przypadku przyjęcia pod opiekę zwierzęcia z pchłami, Powierzający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Opiekuna zabiegu odpchlającego i poniesienie z tym związanych kosztów jako pierwszej czynności.
 5. Opiekun zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań, aby zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez Powierzającego pozostały w dobrym stanie.
 6. Powierzający zdaje sobie sprawę i oświadcza, że:
  1. Zwierzęta mogą być tak aktywne podczas zabawy, że mogą ulec urazom, za które Powierzający nie będzie miał roszczeń w stosunku do Catsitterek.
  2. Zwierzę pozostawione pod opieką może doznawać silnego stresu, co może prowadzić do uszkodzenia elementów wyposażenia. Catsitter nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiego zachowania.
  3. Powierzając zwierzę pod opiekę Catsittera, należy mieć świadomość, że stres związany z nowym środowiskiem oraz zmianą opiekuna może wpłynąć na zachowanie zwierzęcia. Catsitter nie będzie odpowiadał za uszkodzenia, jakie może spowodować podczas zabaw czy eksploracji.
  4. Przedmioty przyniesione ze zwierzęciem, w tym zabawki, mogą ulec uszkodzeniu lub zgubieniu podczas pobytu pod opieką i Powierzający nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Catsittera z tego tytułu.
 7. W przypadku konieczności leczenia kota w trakcie catsittingu, Powierzający zgadza się na poniesienie związanych z tym kosztów.
 8. Catsitter dba o zdrowie zwierząt poprzez stosowanie karmy dostarczonej przez Powierzającego. Powierzający ma obowiązek dostarczyć Catsitterowi odpowiednią ilość karmy dla zwierzęcia pod opieką, wraz z szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi częstotliwości i ilości karmienia.
 9. Jeśli Powierzający nie dostarczy karmy dla zwierzęcia, Catsitter będzie musiał dokonać zakupu i obciążyć Powierzającego dodatkową opłatą w wysokości 10 do 20 zł (w zależności od ilości zapotrzebowania na karmę) Przyjęcie takiej opłaty oznacza, że Powierzający: a. zgadza się na dodatkowe koszty i zobowiązuje się je pokryć, b. zdaje sobie sprawę, że zmiana karmy może spowodować problemy żołądkowe u zwierzęcia i nie będzie żądał żadnych roszczeń od Catsittera w takim przypadku.
 10. Przedłużenie terminu opieki nad zwierzęciem wymaga wcześniejszej zgody Catsittera i dodatkowej opłaty ustalonej przez Powierzającego. W przypadku skrócenia terminu opieki przez Powierzającego, opłata nie podlega zwrotowi.
§ 4
PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
 1. Catsitter stosuje wysokie standardy jakości w realizacji opieki nad kotem.
 2. Catsitter może umieścić zdjęcia lub filmy z udziałem zwierzęcia Powierzającego w swoich materiałach promocyjnych na platformach społecznościowych, na swojej stronie internetowej oraz w bazie swoich klientów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Powierzającego.
 3. Powierzający zobowiązuje się do respektowania postanowień niniejszych zasad.
§ 5
DANE OSOBOWE
 1. Catsitter jest podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych.
 2. Powierzający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Opiekuna wyłącznie w celu realizacji umowy oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.).
 3. W przypadku potrzeby, Powierzający może żądać wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych przez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy: koty.harcuja@gmail.com.
§ 6
PROCEDURY REKLAMACJI

W przypadku reklamacji należy skierować ją w formie pisemnej na adres siedziby Opiekuna Catsitter „Natalia Sawa” znajdujący się przy ulicy Warzywniczej 46 lub „Diana Sawa-Guja” ul.Cicha 30, 84-240 Reda, z dopiskiem „Reklamacja”.

Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać imię i nazwisko Powierzającego, adres do korespondencji, numer umowy oraz datę wystąpienia niezgodności usługi z umową.

Opiekun ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Jeśli w reklamacji brakuje niezbędnych danych lub informacji, Catsitter może poprosić Powierzającego o ich uzupełnienie.

Powierzający wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na swoją reklamację drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres email.

§ 7
UPRAWNIENIE I PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi, który jest konsumentem zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez konieczności podawania powodu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Catsitter zwróci powierzoną kwotę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Powierzającego o odstąpieniu od umowy. Przyjęcie Regulaminu jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klient został poinformowany o swoim prawie do odstąpienia od umowy.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W trakcie pobytu zwierzęcia pod naszą opieką, prosimy o kontakt z Daną Sawa-Guja pod numerem telefonu 609 356 500 lub z Natalią Sawa pod numerem telefonu 667-241-928 w razie konieczności przekazania informacji na temat samopoczucia zwierzęcia. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail koty.harcuja@gmail.com.
 2. Powierzający ma możliwość uzyskania dostępu do Regulaminu w dowolnym momencie poprzez odnośnik umieszczony na stronie internetowej.
 3. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także szczególne przepisy regulujące kwestie opieki nad zwierzętami, które mają zastosowanie do Umowy o powierzenie kota pod opiekę (catsitting).
Koty